فیلم

عزاداری سیدالشهدا (ع)

اینهایی که تزریق میکنند به شما ملت گریه، خیانتکارند.
سخنرانی در جمع ائمه جماعات و وعاظ تهران و قم (وظیفه روحانیون)
شعار علیه یکدیگر ندهید
کلیپ کوتاه اربعین | قسمت اول
کلیپ کوتاه اربعین | قسمت دوم
کلیپ کوتاه اربعین | قسمت سوم
کلیپ کوتاه اربعین | قسمت چهارم
کلیپ کوتاه اربعین | قسمت پنجم
کلیپ کوتاه اربعین | قسمت ششم
بیشتر