فیلم

تعلیم و تربیت

منت الهی در آموزش و پرورش
تاکید اسلام به تعلیم و تربیت علمی
ما باید در تمام مدت عمرمان علم را تحصیل کنیم
توجه به خود علم و جلوگیری از مدرک گرایی
غیر متناهی است فطرت در همه امور
نتیجه آموزش بدون پرورش روحی و معنوی‌
علم بوده ، تربیت اخلاقی نبوده
برکت تربیتهای معنوی انبیا
رکن آموزش باید همراه رکن پرورش باشد
بیشتر