فیلم

مدارس

تربیت اسلامی در مدارس برای اصلاح کشور
تمام کسانی که سرو کارشان با کودکها هست، اینها متعهد به اسلام باشند
امانت بودن نونهالان در دست معلمان
هر کس مخالفت نکند، خائن به اسلام است
می‌خواهند شما را از اسلام عزیز منحرف کنند
بیدار باشید و خودتان این مراکز را از فساد حفظ کنید
کودکان، جدید العهد به ملکوتند
وظیفه معلمان در رابطه با کودکان‌
بیشتر