فیلم

دوازدهم بهمن 1357

احساس امام از بازگشت به ایران
مردم در مسیر استقبال از امام خمینی (ره) پس از ورود به تهران/1
مردم در مسیر استقبال از امام خمینی (ره) پس از ورود به تهران/2
فرود هلی کوپتر امام خمینی در بهشت زهرا
سوار شدن امام خمینی بر هلی‌کوپتر در بهشت زهرا
اجرای سرود «خمینی ای امام» در مراسم استقبال از امام خمینی/نسخه دوم
اجرای سرود «خمینی ای امام» در مراسم استقبال از امام خمینی
درخواست شهید مطهری از مردم برای بازکردنِ راه امام
اجرای سرود «برخیزید ای شهیدان راه خدا» در محضر امام خمینی
بیشتر