فیلم

حوزه‌ علمیه

پیوند بین حوزه و دانشگاه
استقامت کند ملت ما
خدای تبارک و تعالی با شما و شما هم با او باشید
به کارهای خودتان ادامه دهید
فقها حفظ کردند اسلام را
قضاوت یک واجب کفایی است
با گفتار خودشان و نوشتار خودشان به این کشور خدمت کنند
مراکزترقی کشور
اگر دانشگاه فاسد بشود، یک کشور فاسد می‌شود.
بیشتر