فیلم

حوزه‌ علمیه

سخنرانی در جمع ستاد نماز جمعه تهران و دانشجویان و ... (وظایف حوزه‌ها)
تعلیم و تربیت بانوان بعد از انقلاب
لزوم آموزش زبانهای خارجی در مدارس
وجوب مساله قضا برای افراد ذی صلاح
اهمیت ویژه پرورش
توجه به خود علم و جلوگیری از مدرک گرایی
رکن آموزش باید همراه رکن پرورش باشد
خیانت جداکردن حوزه از دانشگاه
میخواستند اطفال مارا طوری بار بیاورند که دشمن بشوند با اسلام
بیشتر