فیلم

پزشکان و پرستاران

پزشکان مجاهد
دعا برای جامعه پزشکی و درمانی
تاثیر تقویت روانی بر اعاده سلامتی
این طور نباشد که یک بیماری در یک بیمارستان وارد بشود و او را نپذیرند
این طبابت و پرستاری بسیار ارزنده است
رفتارتان با این بیمارها یک وضع خواهرانه و برادرانه باشد
خطر تعلیم منهای تهذیب‌
کوشش کنید که عمل صالح باشد
محبت روحی و مداوای جسمی‌
بیشتر