فیلم

فلسفه

تعلیم و تزکیه راه وصول به حقایق هستی‌
مصائب ائمه و اولیاء الله
محرومیت بشر از تمام علم ائمه معصومین(ع)
اسلام همه چیز است و قرآن همه چیز
قرآن کریم ، کتابی برای همه بشر
انگیزه نزول قرآن این است که در دسترس همه قرار بگیرد
استدلال و برهان هم بر این دل‌ها تاثیر نخواهند داشت
بیشتر