فیلم

جانبازان

چطور از شما جانبازان تشکر کنم
ما چه کشته بشویم و چه بکشیم پیروزیم
شیرزنانِ راه اسلام
باید استقامت داشته باشید
ارزش هر خدمت
منّت آنها را بکشید
من امیدوارم که بزودی ان شاء الله، این جنگ تمام بشود
جانبازی، سند جنایت امریکا و شجاعت جانبازان‌
ملت عزیز ما خود قیام کرد و همه قدرتها را عقب زد
بیشتر