فیلم

علم

مصیبت های دنیا ناشی از علم بدون تعلیم
از یهود(اسرائیل) نمی شود گفت کسی بدتر است
علم و تهذیب
رکن آموزش باید همراه رکن پرورش باشد
آموزش و تربیت معنوی دوبال برای پرواز
اگر ایمان پهلوی تخصص نباشد، تخصص مضر است
آرامش دانشگاهها از همه جا لازمتر است
ما امیدواریم که بشر به رشدی برسد که مسلسلها را به قلم تبدیل کند
دانش باید به اسم رب باشد
بیشتر