فیلم

اسلام مستضعفان و محرومان

سخنرانی در جمع کارکنان وزارتخانه‌های راه، نیرو و ... (حکومت محرومان)
از غرب قطع امید کنید...
بیشتر