فیلم

فلسطین

سلطه بیگانگان مصیبتی برای کشورهای اسلامی
طمع‌های اسرائیل
برای خدا و برای اسلام قیام بکنید
مشکل مسلمین فقط قدس نیست
ایران از اول فریاد زده است که ما باید قدس را آزاد کنیم
انزجار ما از اسرائیل تازگی ندارد
مهلت دادن به اسرائیل، اشتباه است‌
نکاتی درباره افغانستان‌
مدعیان دروغین طرفداری از اسلام و مسلمین‌
بیشتر