فیلم

نهضت آزادی

لزوم اعلام برائت نهضت آزادی از گروهک های ضد اسلام
نصیحت میکنم به شما
من مصلحت همه مسلمین را و غیر مسلمین را می‌خواهم
حسابتان را از این منافقین جدا کنید
توصیه به نهضت آزادی در جدا شدن از معاندین‌
مقابله جبهه ملی با اسلام
در مقابل این اعلامیه «جبهه ملی» ، تکلیف دیگر ندارید شما؟
با این مسلمانهای نمازخوان ما چه بکنیم؟
حتماً باید در آغوش امریکا باشیم تا بتوانیم زندگی کنیم!
بیشتر