فیلم

رمضان

سخنرانی در جمع مسئولان نظام (ضیافت اللَّه در عالم ماده و عالم مثال)
سخنرانی در جمع گروهی از مسئولین نظام (قداست ماههای شعبان و رمضان)
خلوت رمضان
ما بندگان ضعیف هستیم...
بیشتر