فیلم

خدا محوری

ما چیزی نیستیم، هر چه هست اوست
هی نگویید من، بگویید مکتب من
ملت ما متوقف نیست به اینکه من باشم
از هیچ کس نترسید الّا خدا
من بمیرم که شما باید دعا کنید خدا بمیرد!
انگیزه‌ها اسلامی است
ما هر چه داریم از اوست
دانش باید به اسم رب باشد
انَّا لِلَّهِ وَ انَّا الَیْهِ راجِعُونَ
بیشتر