فیلم

آمریکا، سردمدار استکبار جهانی

انقلابی بزرگتر از انقلاب اول
مغزهای پوسیده
مهلت دادن به اسرائیل اشتباه است
مرگ بر همه ظالم ها
بیشتر