فیلم

عزاداری

اینهایی که تزریق میکنند به شما ملت گریه، خیانتکارند.
ارزش عظیم مجالس عزاداری سید الشهدا
ترس حکومت های ظالم از مجالس عزا و دستجات
ترس قدرتهای بزرگ از اجماع خودجوش ملت در محرم و صفر
اجتماع خودجوش ملت پیرامون مجالس عزاداری
جنبه سیاسی و اجتماعی ادعیه و مجالس عزاداری
محرّم و صفر است که اسلام را نگه داشته است
توبه کنید قبل از اینکه در صحنه گرفتار شوید
با نگه داشتن عاشورا کشور شما آسیب نخواهد دید
بیشتر