فیلم

دولت

سخنرانی در جمع اعضای هیات دولت (ضرورت حفظ هماهنگی دولت و ملت)
اشرافیت مسئولین
لزوم مشارکت مردم در امور کشور
همه چیز در سایه اسلام محفوظ باشد
رادیو نباید بی توجه یک مسائلی را بگوید
مطلبی را میگوییم اسباب لکه دار شدن دولت و مجلس نشود
مجلس ، دولت و همه مسئولین خدمت‌گزارند
لزوم پیشگیری از حوادث
 تزکیه مقدم است بر همه چیز
بیشتر