فیلم

خودکفایی

سخنرانی در جمع اعضای شوراهای محلی توزیع کالا در تهران (امتحان الهی)
لزوم اهتمام به امر کشاورزی
ما میخواهیم خودکفا باشیم
«ما خودمان نمی‌توانیم» را از سر بیرون کنید
کشاورزان مجاهد هستند
اهمیت و جایگاه کشاورزی
مشکل اقتصادی را با دست خود ملت حل بشود
نابودی کشاورزی در دوران پهلوی
ما با این آزادی های وارداتی مخالفیم
بیشتر