فیلم

تضعیف مسئولین

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (نظم در امور- بررسی احزاب داخلی و خارجی)
سخنرانی در جمع مسئولان نظام (برکات ماههای رجب، شعبان و رمضان)
اشخاصی که خدمتگزار هستند را تضعیف نکنید
مُچِشان را بگیرید
همه ما مسئولیم
هرآنچه که هست بگویید، لکن برای موعظه!
به صورت خودمان چنگ نیاندازیم
من به سراسر ملت هشدار می‌دهم
بزرگان سیاسی از این توده جمعیت تعلیم بگیرند
بیشتر