فیلم

نظم در کلام امام خمینی

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (نظم در امور- بررسی احزاب داخلی و خارجی)
باید همه امور بر نظام و نظم باشد
در انتظار طلوع | قسمت چهلم
بیشتر