فیلم

نظر امام خمینی درباره مطبوعات

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (نظم در امور- بررسی احزاب داخلی و خارجی)
سخنرانی در جمع خانواده شهدا و اقشار مختلف مردم (امتحانات الهی)
بیشتر