فیلم

قدس شریف

سخنرانی در جمع مردم (تاسیس حزب مستضعفین و هشدار به گروهکها)
حج خونین
ایران برای خدا قیام کرده
طمع‌های اسرائیل
همه ملت‌ها قیام بکنند برای قدس
همین شعارها برای‌شان مرگ می‌آورد
مشکل مسلمین فقط قدس نیست
با «الله اکبر» محمدرضا را بیرون کردیم
ان‌شاءالله در قدس نماز وحدت بخوانیم
بیشتر