فیلم

دانشگاه اسلامی

ما می‌خواهیم دانشگاه در خدمت ابرقدرت‌ها نباشد
تبیین مفهوم «اسلامی شدن دانشگاه»
دانشگاههای ما باید در خدمت ملت باشند
اینجا جای علوم دیگر است
باید دانشگاه اسلامی بشود
سخنرانی در جمع دانشجویان عضو انجمن اسلامی دانشگاهها (اصلاح دانشگاهها)
بیشتر