فیلم

سخنرانی امام خمینی در بهشت زهرا

درخواست شهید مطهری از مردم برای بازکردنِ راه امام
سوار شدن امام خمینی بر هلی‌کوپتر در بهشت زهرا
فرود هلی کوپتر امام خمینی در بهشت زهرا
سخنان امام خمینی (ره) در بدو ورود به ایران در بهشت زهرا
سخنرانی امام خمینی در بهشت زهرا
بیشتر