فیلم

اشرافیت

سخنرانی در جمع کارکنان وزارتخانه‌های راه، نیرو و ... (حکومت محرومان)
اشرافیت مسئولین
غیر متناهی بودن آمال انسان‌
رضا خان را انتخاب کردند و به او قدرت دادند
شما شکر کنید که یک همچو مجلسی دارید که از طبقه مرفه توی آن هیچ نیست
آنها الآن درصدد اینند که در بین خود این مردم اختلافاتی درست کنند
خود مردم باید جلویش را بگیرند
سخنرانی در جمع فرمانداران، بخشداران و اعضای شوراهای روستایی‌
از دست‌فروشی تا ریاست‌جمهوری
بیشتر