فیلم

قم

سخنرانی در جمع مردم (نتایج مبارزات ملت- تاکید بر «جمهوری اسلامی»)
جداسازی روحانیت از سیاست
همه باید با هم مشغول بشوند برای ساختن کشور
سخنرانی در جمع گروهی از مردم قم (قم، مرکز تقوا و شهامت است)
اقامت امام در قم، به معنای کناره‌گیری از حکومت بود؟
بیشتر