فیلم

جنگ

دعوت به مقاتله با کفار ، رحمت الهی
اگر اینها حذف بشوند ، مردم آرامش بهتر پیدا میکنند
اینها میدانند که با زور نمیشود
تفاوت مردم امروز با صدراسلام
مگر با جنگ می‌توانند کاری کنند؟
می‌خواهند این سنگر را بگیرند
ما می‌خواهیم دانشگاه برای ملت باشد
دانشگاه باید محیط آرام داشته باشد
مشکلات رسول الله (ص) برای تشکیل حکومت
بیشتر