فیلم

مسلمین

قرآن ، کتاب جامع
بعثت رسول خدا نشانگر راه رفع ظلم
ذلت آل سعود در برابر آمریکا
من به آل سعود نصیحت می‌کنم که تا دیر نشده به خود آیند
بررسی اوضاع مسلمین در حج
آن اسلامی که به درد جامعه نرسد منزوی است
حج جنبه سیاسی اش از عبادی اش بیشتر است
ضرری که آخوند درباری به اسلام میزند از آمریکا بدتر است
بیدار و متحد کردن مسلمین در حج
بیشتر