فیلم
 
کلیدواژه:

و شما عزیزان متعهد، عزیزان متعهد و عزیزانی که برای خدای تبارک و تعالی کار می‌کنید، از هیچ امری از امور، از انتقاداتی که ممکن است بعض از جناحهای فاسد بکنند، چه در بنیاد مستضعفین و چه در بنیاد جنگزدگان، دلسرد نباشید؛ برای اینکه، شما برای خدا انجام وظیفه می‌کنید و کسی که انجام وظیفه برای خدا می‌کند پیروز است. با قدرت کارهای خودتان را انجام بدهید و با قدرت بهتر از سابق رسیدگی کنید به امور. و شما بدانید که رسیدگی به امور مستضعفان و رسیدگی به امور جنگزدگان، که اینها بندگان خدا هستند و خداوند به آنها عنایت دارد، از عبادات بزرگ است.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: