عکس

هواپیمای پاریس تهران

امام در مسیر بازگشت از فرانسه به تهران

امام در مسیر بازگشت از فرانسه به تهران
موضوع
اشخاص
دریافت عکس دریافت آلبوم
 • امام در مسیر بازگشت از فرانسه به تهران

  امام در مسیر بازگشت از فرانسه به تهران

  امام در مسیر بازگشت از فرانسه به تهران
 • امام در مسیر بازگشت از فرانسه به تهران

  امام در مسیر بازگشت از فرانسه به تهران

  امام در مسیر بازگشت از فرانسه به تهران

 • امام در مسیر بازگشت از فرانسه به تهران

  امام در مسیر بازگشت از فرانسه به تهران

  امام در مسیر بازگشت از فرانسه به تهران