عکس

هادی غفاری

امام در مسیر بازگشت از فرانسه به تهران

امام در مسیر بازگشت از فرانسه به تهران

موضوع
اشخاص
دریافت عکس دریافت آلبوم