عکس

دوران تبعید امام در عراق

مسجد شیخ انصاری

بر منبر تدریس در مسجد شیخ انصاری

موضوع
اشخاص
دریافت عکس دریافت آلبوم