عکس

مدرسه علوی

دیدار با اسقف اعظم ارامنه

دیدار امام خمینی با اسقف اعظم ارامنه آرداک مانوکیان در مدرسه علوی

موضوع
اشخاص
دریافت عکس دریافت آلبوم