عکس

دربند

امام خمینی در محله دربند تهران

امام خمینی در محله دربند تهران

موضوع
اشخاص
دریافت عکس دریافت آلبوم