عکس

منزل آقای گلپایگانی

منزل آقای گلپایگانی

امام در حال گفتگو با آیت الله مرعشی نجفی در بیت آیت الله سیدمحمدرضا گلپایگانی

موضوع
اشخاص
دریافت عکس دریافت آلبوم