گفتگو با خبرنگاران در نوفل لوشاتو

گفتگو با خبرنگاران در نوفل لوشاتو

گفتگوی خبرنگاران جرائد با امام خمینی در نوفل لوشاتو در چادر موسوم به «چادر انقلاب»؛ 1357

مکان:

تاریخ:

امام خمینینوفل لوشاتو دریافت عکس