عکس

نوفل لوشاتو

گفتگو با خبرنگاران در نوفل لوشاتو

گفتگوی خبرنگاران جرائد با امام خمینی در نوفل لوشاتو در چادر موسوم به «چادر انقلاب»؛ 1357

موضوع
اشخاص
دریافت عکس دریافت آلبوم