مصاحبه در نوفل لوشاتو پس از فرار شاه

مصاحبه در نوفل لوشاتو پس از فرار شاه

پس از فرار شاه از ایران در 26 دی 1357، خبرنگاران خارجی حاضر در نوفل لوشاتو از امام خمینی درباره آینده انقلاب سوالاتی کردند.

مکان:

تاریخ:

ابراهیم یزدیامام خمینینوفل لوشاتو دریافت عکس