امام خمینی در نوفل لوشاتو

امام خمینی در نوفل لوشاتو

عکسی از امام خمینی در دوران تبعید ایشان در فرانسه

مکان:

تاریخ:

امام خمینینوفل لوشاتو دریافت عکس