امام خمینی در نوفل لوشاتو

امام خمینی در نوفل لوشاتو

امام خمینی در محوطه محل سکونت در نوفل لوشاتو

مکان:

تاریخ:

امام خمینینوفل لوشاتو دریافت عکس