امام خمینی در نوفل لوشاتو

امام خمینی در نوفل لوشاتو

امام خمینی در حال خروج از محل سکونت‌شان در نوفل لوشاتو جهت برگزاری مراسمات روزانه

مکان:

تاریخ:

امام خمینیشهاب الدین اشراقیمهدی عراقینوفل لوشاتو دریافت عکس