نماز جماعت در نوفل لوشاتو

نماز جماعت در نوفل لوشاتو

برگزاری نماز جماعت ظهر و عصر در نوفل‌لوشاتو به امامت حضرت امام خمینی (ره)

مکان:

تاریخ:

سید حمید روحانیامام خمینینوفل لوشاتو دریافت عکس