مدرسه فیضیه قم

مدرسه فیضیه قم

مراسم چهلمین روز شهادت شهید مطهری در مدرسه فیضیه قم؛ 1358

مکان:

تاریخ:

امام خمینیصادق خلخالیمحمدتقی فلسفیحسن صانعیابوالقاسم خزعلیمحمدرضا توسلیمدرسه فیضیه قم دریافت عکس