عکس

ابوالقاسم خزعلی

مدرسه فیضیه قم

مراسم چهلمین روز شهادت شهید مطهری در مدرسه فیضیه قم؛ 1358

موضوع
اشخاص
دریافت عکس دریافت آلبوم