فرودگاه - ۱۲ بهمن

فرودگاه - ۱۲ بهمن

در سالن فرودگاه

مکان:

تاریخ:

مرتضی مطهریصادق خلخالیمهدی عراقیاسدالله شاه نوشامام خمینیفرودگاه مهرآباددوازدهم بهمن 1357 دریافت عکس