عکس

دوازدهم بهمن 1357

سخنرانی دوازده بهمن

12bahman-sokhanrani
موضوع
اشخاص
دریافت عکس دریافت آلبوم