فرودگاه - ۱۲ بهمن

فرودگاه - ۱۲ بهمن

در سالن فرودگاه

مکان:

تاریخ:

امام خمینیسید احمد خمینیسید محمد حسینی بهشتیفضل‌الله محلاتیصادق خلخالیفرودگاه مهرآباددوازدهم بهمن 1357مهدی عراقیاسدالله شاه نوشسید عبدالمجید ایروانی دریافت عکس