فرودگاه - ۱۲ بهمن

فرودگاه - ۱۲ بهمن

در سالن فرودگاه

مکان:

تاریخ:

امام خمینیمهدی شاه‌آبادیمحمدمهدی ربانی املشیسید حسین خمینیمهدی عراقینصرالله شاه آبادییوسف صانعیابوالحسن شیرازیمحمد ترکاناسماعیل فردوسی پورمحمد مفتحفرودگاه مهرآباددوازدهم بهمن 1357 دریافت عکس