فرودگاه - ۱۲ بهمن

فرودگاه - ۱۲ بهمن

در سالن فرودگاه

مکان:

تاریخ:

امام خمینیمرتضی مطهریصادق خلخالیمهدی عراقیفرودگاه مهرآباددوازدهم بهمن 1357 دریافت عکس